ટ્રસ્ટ મંડળ

સમર્પિત ટ્રસ્ટ મંડળ
 
 
નામ શહેર ફોન નંબર
 કમલનયન એ.ડી. મહેતા ભુજ 098252 25417 
 ધીરજલાલ વેલજીભાઈ કુબડીયા દાદર - મુંબઈ 090229 81444 
 નેમચંદભાઈ કપુરચંદભાઈ મહેતા ભુજ 02832-253177 
 મનુભાઈ ગોવિંદજી કોરડીયા અમદાવાદ 098250 31528 
 રમેશચંદ્ર અમૃતલાલ મહેતા અમદાવાદ 094263 47375 
 હરીલાલ અમુલખભાઈ  પુજ ગાંધીધામ 098797 67207 
 રમણીકલાલ મણીલાલ મહેતા ભુજ 098255 38180 
 નવિનચંદ્ર હરખચંદ કુબડીયા દાદર - મુંબઈ 098193 85540 
 દલસુખભાઇ ઉજમસીભાઈ ત્રેવાડીયા દાદર - મુંબઈ 093202 47772 
 ખીમજીભાઈ ખેરાજ શાહ પૂના 098220 00610 
 ડુંગરશી માંડણ ગડા મુંબઈ 098192 83322 
 લહેરચંદ નેમચંદ મહેતા સૂરત  098250 50435