તીર્થની ઉપલબ્ધ સગવડો

• દેરાસરજી સાથે સંલગ્ન મુખ્ય ઉપાશ્રય તથા અન્ય સાધુ સાદવીજીનાં ઉપાશ્રયો

• ઉત્તમ જૈન ભોજનાલય

• વિશાળ – આરામદાયક અતિથીગૃહો