રૂટો અને અંતર

કટારીયાજી ૩૨ ભચાઉ ૩૬ ગાંધીગ્રામ ૩૫ ભદ્રેશ્વર ૩૧ વાંકી ૬૦ બૌતેરજિનાલય ૪૫ ભુજ ભુજ ૨૫ દેશલપર ૪૦ મોથાળા કોઠારા કોઠારા ૫ સાંયરા ૭ સુથરી ૮ સાંધણ કોઠારા ૩૦ જખૌ ૧૪ નલિયા ૧૨ તેરા ૮૦ ભુજ કોઠારા ૨૦ સાંધણ ૪૩ માંડવી ૯ ૭૨જિનાયલ ૭૧ ભદ્રેશ્વર ૩૫ ગાંધીધામ