સંપર્ક માટે

શ્રી કટારિઆજી મહાતીર્થ

સ્થાનિક સંપર્કો
  કટારીયાજી તીર્થ મેનેજરશ્રી - રમેશભાઇ 09879713967
    કાર્યાલય 09979409968
    ભોજનાલય  
       
સૂરજબારી વૈવય્યયમ ભરતભાઈ કોઠારી 08469651912
હરીપર વૈવય્યધામ કાનાભાઈ બોરિયા 09228184724
3.     08980995697